Ga verder naar de inhoud

Organisatie van pleegzorg in Vlaanderen

Pleegzorg wordt op Vlaams niveau georganiseerd. Er is een pleegzorgdienst in elke provincie en een partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen.

Tiener in het gras maakt hart met handen

Vlaanderen telt vijf provinciale diensten voor pleegzorg. Zij zetten zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ook volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek die in een gastgezin wonen kunnen rekenen op de ondersteuning van een pleegzorgdienst.

Samen met de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen willen de pleegzorgdiensten een positief, maar realistisch beeld uitdragen van pleegzorg in Vlaanderen en alle betrokken partijen dichter bij elkaar brengen om pleegzorg verder te verbeteren en te versterken.

Taken van de pleegzorgdiensten

Een pleegzorgdienst heeft heel wat taken. Zo moeten ze onder andere op zoek gaan naar kandidaat-pleeggezinnen en het verhaal van pleegzorg bekend maken bij het brede publiek.

Kandidaat-pleeggezinnen worden grondig gescreend en voorbereid. De pleegzorgdienst bespreekt samen met hen voor welke vorm(en) van pleegzorg ze in aanmerking komen. Pleegzorgdiensten gaan altijd op zoek naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast.

Wanneer een pleegkind of pleeggast in een pleeggezin verblijft, krijgen ze professionele begeleiding en ondersteuning. Ook pleeggezinnen, gastgezinnen en gezinnen van oorsprong worden begeleid door een pleegzorgbegeleider. Pleegzorgers kunnen ook genieten van administratieve en praktische ondersteuning.

Alle betrokken partijen hebben ook recht op nazorg wanneer een pleegkind of pleeggast hun gezin verlaat.

Tot slot streeft een pleegzorgdienst altijd naar zorgcontinuïteit bij de overgang of beëindiging van een pleegzorgsituatie.

Taken van Pleegzorg Vlaanderen

Als partnerorganisatie is Pleegzorg Vlaanderen er voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg: pleegkinderen, - jongeren, -gasten, hun ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen én de provinciale pleegzorgdiensten.

De eerste opdracht is de vertegenwoordiging van die groepen bij het beleid en andere instanties. Via participatiemomenten, zoals dialoogdagen, komen we te weten wat er leeft en waarmee we aan de slag moeten gaan. Zo maken we pleegzorg samen nog efficiënter in de toekomst.

Daarnaast zorgt Pleegzorg Vlaanderen voor sensibilisering en bekendmaking, zodat misverstanden over pleegzorg verdwijnen.

Ten derde ondersteunt Pleegzorg Vlaanderen de provinciale pleegzorgdiensten op maat en vraag. Die diensten kunnen onder andere bij Pleegzorg Vlaanderen terecht met vragen over inhoudelijke thema’s zoals verlofstelsels of het statuut van de pleegzorger, maar ook met vragen over participatie, vorming of communicatie.

Meisje maakt bril met handen

Wie controleert en subsidieert Pleegzorg?

Alle pleegzorgdiensten zijn erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien. Daarvoor moet een pleegzorgdienst aan bepaalde vergunningsvoorwaarden voldoen.

Pleegzorgdiensten staan ook onder toezicht van Opgroeien en de Zorginspectie. Zij gaan na of de pleegzorgdiensten de bepalingen naleven van de decreten rond pleegzorg en rond de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Subsidies worden berekend op basis van het totaal aantal ingezette begeleidings- of behandelingsmodules op jaarbasis.