Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgdiensten: erkenning

06 oktober 2021

De provinciale pleegzorgdiensten zijn erkend en gesubsidieerd door agentschap Opgroeien.

Jonge vrouw met syndroom van Down werkend met andere vrouw

In elke provincie van Vlaanderen is één dienst voor pleegzorg actief. Het werkingsgebied van de dienst voor pleegzorg van de provincie Vlaams-Brabant strekt zich uit tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Een dienst voor pleegzorg is enkel bevoegd voor haar eigen provincie. De woonplaats van het pleeggezin bepaalt welke dienst voor pleegzorg bevoegd is. In uitzonderlijke gevallen zijn daarop uitzonderingen mogelijk als dat in het belang is van de continuïteit van de hulpverlening, bijvoorbeeld wanneer een pleeggezin verhuist van de ene regio naar een andere. Maar ook dan wordt de begeleiding zo snel mogelijk overgenomen door de dienst voor pleegzorg van de nieuwe woonplaats van de pleegzorger. Daarover maken de diensten onderling afspraken in een samenwerkingsakkoord. Zo’n akkoord bevat onder meer bepalingen over:

 • het afronden van de hulpverlening door de ene dienst,
 • de overname van de hulpverlening door de andere dienst,
 • de informatie-uitwisseling tussen beide diensten.

Taken van de diensten

De provinciale diensten voor pleegzorg hebben heel wat taken:

 • Pleegzorg bekendmaken in samenwerking met de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen;
 • Actief zoeken naar netwerkpleeggezinnen en mogelijke bestandspleeggezinnen werven ;
 • Het screenen van (kandidaat-)pleeggezinnen;
 • Het onthaal en de verheldering van de zorgvraag en eventueel het toewijzen van rechtstreeks toegankelijke pleegzorg;
 • Kandidaat-pleeggezinnen oriënteren naar één of meerdere vormen van pleegzorg;
 • Samenwerken met de psychiatrische gezinsverpleging;
 • Zoeken naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast (matching);
 • Vorming van kandidaat-pleeggezinnen, kandidaat-gastgezinnen en pleegzorgers;
 • Het verstrekken van correcte en passende informatie aan het pleegkind of de pleeggast over de aard en de draagwijdte van de pleegzorg;
 • Pleegkinderen en pleeggasten begeleiden;
 • Pleegzorgers en pleeggezinnen begeleiden en administratieve en praktische ondersteuning bieden ;
 • De gezinnen van oorsprong begeleiden in verband met de pleegzorgsituatie;
 • Een participatieraad organiseren ;
 • Een naadloze overgang verzekeren bij het beëindigen van pleegzorg voor pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • Instaan voor zorgcontinuïteit, onder meer bij de overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg;
 • Passende nazorg aanbiedern aan pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen.

Voorwaarden

Een dienst voor pleegzorg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een vergunning van het Agentschap Opgroeien te kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook voorwaarden over hoe de diensten zich organiseren. De vergunningsvoorwaarden staan uitvoerig vermeld in het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg, artikels 17 tot en met 32.

Die gaan onder meer over:

 • Het bestaan van laagdrempelige antennepunten,
 • Multidisciplinariteit,
 • Personeelsvoorwaarden,
 • Bereikbaarheid,
 • Veilige infrastructuur,
 • Respect voor grondrechten, privacy en rechterlijke beslissingen,
 • Verzekeringen,
 • Informatieoverdracht,
 • Handelingsplannen,
 • Afsprakennota,
 • Dossier,
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag,
 • Kwaliteitsnormen.

Meer informatie over de procedure voor het verlenen, de verlenging of de intrekking van een vergunning voor een dienst voor pleegzorg vind je in het uitvoeringsbesluit betreffende de organisatie van pleegzorg. Het staat omschreven van artikel 33 tot en met 42. Artikels 43 tot en met 46 behandelen de sluitingsprocedure van een dienst voor pleegzorg en de bezwaarprocedure.

Kind kijkt door vergrootglas-Buitenlandse roots

Kwaliteit

Er gaat veel aandacht naar de kwaliteit van de diensten voor pleegzorg. Het Agentschap Opgroeien hanteert daarbij een positieve en responsabiliserende visie. Die aanpak past in het kwaliteitsbeleid van Opgroeien.

Zelfevaluatie staat centraal. Die vertrekt vanuit de kernprocessen en de resultaten van de dienstverlening. Daarbij wordt uitdrukkelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de diensten. Uiteraard zal Opgroeien ook zelf toezien op de kwaliteitszorg. Daarbij worden onderbouwde en gedragen procedures verwacht. Samen met de diensten voor pleegzorg gaat Opgroeien na welke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

Toezicht

Het toezicht gebeurt door het Agentschap Opgroeien en Zorginspectie. Zij gaan na of de diensten voor pleegzorg de bepalingen naleven van de decreten over pleegzorg en de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Ze controleren ook de uitvoeringsbesluiten ervan.

Uiterlijk vijf jaar na het verlenen van een vergunning evalueert Opgroeien de werking van elke dienst voor pleegzorg. Om dat mogelijk te maken, rapporteren de diensten voor pleegzorg jaarlijks over hun werking en kwaliteitsbeleid. Op basis daarvan kan het Agentschap specifieke doelstellingen formuleren. Die moet de dienst voor pleegzorg binnen een bepaalde termijn behalen.

Het Agentschap Opgroeien beslist over:

 • De toekenning, weigering of de intrekking van een vergunning,
 • De sluiting van een dienst voor pleegzorg,
 • Het al dan niet opleggen van een administratieve geldboete.

Subsidiëring

De diensten voor pleegzorg ontvangen per ingezette begeleidings- of behandelingsmodule een forfaitaire subsidie. Die wordt op jaarbasis vastgelegd. De berekening en bepaling daarvan staan vermeld in artikels 51 tot en met 54 van het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg.