Ga verder naar de inhoud

Voor professionelen

Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Voor wie is pleegzorg mogelijk?

Pleegzorg is mogelijk voor verschillende doelgroepen:

Kinderen (minderjarigen)

  • in problematische leefsituaties
  • met gedrags- of emotionele problemen
  • met een handicap
  • met een psychiatrische problematiek

Volwassenen

  • met een handicap
  • met een psychiatrische problematiek

Hoe iemand aanmelden?

Voor aanmeldingen van kinderen of jongeren en volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek kan je terecht bij de provinciale pleegzorgdienst in je buurt. Zij helpen je graag verder.

Verschillende vormen van pleegzorg

Ondersteunende pleegzorg

Doel
Kortstondig verblijf in een pleeggezin om bijvoorbeeld een weekend, een vakantie of een acute nood of crisis op te vangen.

Wat
Het gaat om een tijdelijke ondersteuning van het gezin van oorsprong of het is een aanvulling op een ander regulier verblijf in bijvoorbeeld een voorziening. Nadien keert het pleegkind of de pleeggast daar ook terug.

Toegankelijkheid
Dit type pleegzorg is altijd rechtstreeks toegankelijk. Ze omvat ook crisispleegzorg.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Doel
Het pleegkind of de pleeggast snel oriënteren en begeleiden naar een duidelijke en duurzame oplossing. Dat kan zijn: terug naar huis, naar een voorziening, zelfstandig wonen … of een langdurig verblijf in een pleeggezin.

Wat
Perspectiefzoekende pleegzorg wordt maximum twaalf maanden toegekend. Indien nodig kan die termijn één keer worden verlengd met een periode van zes maanden. Er wordt heel intensief gewerkt met het pleegkind of de pleeggast en zijn omgeving. Ook andere hulpverleningsvormen kunnen worden ingeschakeld. Zeker bij pleegzorg voor minderjarigen staat gezinsbegeleiding centraal.

Toegankelijkheid
Voor pleegkinderen is perspectiefzoekende pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Doel
Het kind of de gast een stabiel leefklimaat bieden door een langdurig verblijf in een pleeggezin.

Wat
Deze pleegzorgvorm is aangewezen wanneer een terugkeer naar huis niet in het belang van het pleegkind of de pleeggast is. Tegelijk doet men de nodige inspanningen om – indien mogelijk – het contact met het gezin van oorsprong te behouden. Continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan evenwel centraal. Als de jeugdrechter beslist tot perspectiefbiedende pleegzorg kan dat telkens voor maximaal drie jaar worden toegekend. In andere gevallen kan het meteen ook langer.

Toegankelijkheid
Voor pleegkinderen is dit type pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

Behandelingspleegzorg

Doel
Het opvangen van specifieke psychiatrische of emotionele problemen en gedragsproblemen bij perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg. Dit gebeurt met een extra behandelings- of trainingspakket.

Wat
Het omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast en/of een intensieve training en begeleiding voor de pleegzorger. Dat kan in combinatie met een andere hulp- en dienstverlening of in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis.

Toegankelijkheid
De dienst voor pleegzorg bepaalt zelf of een behandelingspakket bovenop de generieke begeleiding noodzakelijk is.

Typemodules

De typemodules pleegzorg bouwen verder op de vier vormen van pleegzorg. Hun omschrijving sluit aan bij de nieuwe evoluties in de integrale jeugdhulp en schept duidelijkheid over onder meer:

  • De indicatiecriteria
  • De specifieke activiteiten
  • De intensiteit

De typemodules verblijf en begeleiding moeten altijd met elkaar worden gecombineerd. De intensiteit, duur en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de vorm van pleegzorg en dus van de gekozen typemodule. Ook kan de module behandelingspleegzorg nooit worden aangeboden zonder verblijf in een pleeggezin.

Doel van deze modulaire aanpak

Het aanbod van pleegzorg is divers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden van het pleegkind of de pleeggast en diens persoonlijk netwerk, het pleeggezin en het gezin van oorsprong.

Een pleeggezin kan ook doorgroeien van de ene vorm van pleegzorg naar de andere. Het kan bijvoorbeeld starten als crisisopvanggezin en daarna doorgroeien om voor datzelfde pleegkind of diezelfde pleeggast stabiliteit te bieden als perspectiefbiedend pleeggezin.

Wie beslist over de passende module?

Voor pleegkinderen

Bij perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg nemen de Intersectorale Toegangspoort of een jeugdrechter de beslissing.

Bij ondersteunende pleegzorg of de keuze van een behandelingspakket ligt de beslissing bij de pleegzorgdienst zelf.

Voor pleeggasten

De dienst voor pleegzorg kiest in samenspraak met de pleeggast zelf of pleegzorg geschikt is en zo ja welke vorm het meest aangewezen is. De dienst moet kunnen aantonen dat er sprake is van een handicap en/of een psychiatrisch probleem. Hiervoor is een document vereist dat is opgesteld door of met medewerking van een arts.

Meisje maakt bril met handen

Pleegzorg in de wet

Op 1 januari 2014 trad het decreet Pleegzorg in werking. Dat hertekende het pleegzorglandschap in Vlaanderen volledig. Het belang van pleegkind of pleeggast staat centraal. Alle partijen worden maximaal betrokken bij de hulpverlening.