Ga verder naar de inhoud

Omstandigheidsverlof - klein verlet

22 september 2023

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.

Klein verlet een recht bij langdurige pleegzorg

Tot voor kort kwamen pleegzorgsituaties niet in aanmerking voor klein verlet, al waren er werkgevers die het in de praktijk wel toestonden. Sinds 25 mei 2023 is daarin verandering gekomen: klein verlet is nu voor werknemers een recht bij langdurige pleegzorg. De familiebanden met het pleegkind worden gelijkgesteld met het (eigen) kind voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet, zoals communiefeest/feest van de vrijzinnige jeugd en huwelijk (voor overlijden gelden andere afspraken, zie verder). Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, enz.

Men hanteert voor ‘langdurige pleegzorg’ dezelfde definitie als bij pleegouderverlof: “pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven”.

De attestering hiervan gebeurt door de pleegzorgdienst, op dezelfde wijze als voor het pleegouderverlof.

Ook na afloop van pleegzorg

Ook na afloop van de langdurige pleegzorg worden de opgebouwde banden erkend en gelden voor de (ex-)pleegzorgers en het (ex-)pleegkind dezelfde rechten. Er moet daarom wel sprake zijn van een duurzame relatie, die als volgt wordt gedefinieerd: “het pleegkind heeft gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel uitgemaakt van het pleeggezin”. In de praktijk betekent dit dat het pleegkind gedurende die periode op hetzelfde adres als de andere leden van het pleeggezin gedomicilieerd stond.

Vraagt je werkgever hiervoor een bewijs, dan kan je bij je gemeente (Dienst Bevolking) enkele exemplaren 'Bewijs van Gezinssamenstelling' op datum opvragen, die de periode van pleegzorgplaatsing omvatten (telkens een concrete datum aangeven en samen de minimale periode van drie jaar overstijgend) – in sommige gemeenten kan je die vlot zelf online opvragen.

Enkele concrete toepassingen

  • Pleegdochter in perspectiefbiedende pleegzorg viert haar plechtige communie: de pleegzorger heeft recht op een dag klein verlet, op de dag zelf of de dag ervoor of erna.
  • Voormalige pleegzoon die langer dan drie jaar onafgebroken in het pleeggezin woonde, heeft recht op een dag klein verlet op de dag van het nieuwe huwelijk van zijn ex-pleegmoeder.
  • (Eigen) dochter uit het (pleeg)gezin krijgt een dag klein verlet voor het huwelijk van haar voormalige pleegzus (waarmee zij minstens drie jaar samen in het pleeggezin opgroeide).

Dit recht op klein verlet geldt dus enkel bij (voormalige) situaties van langdurige pleegzorg, niet voor crisis- of ondersteunende pleegzorg.

Klein verlet bij overlijden

De wet van 27 juni 2021 voorzag al het klein verlet bij overlijden:

Overlijden van een pleegkind

Bij het overlijden van een pleegkind heb je als pleegouder recht op klein verlet.

Langdurige pleegzorg

Verblijft een kind langer dan zes maanden in het pleeggezin? Dan heb je als pleegzorger, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner recht op tien dagen klein verlet. Daarvan kiest de werknemer drie dagen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. De resterende zeven dagen kan je opnemen binnen het jaar na de dag van overlijden.

Kortdurende pleegzorg

Verblijft een kind minder dan zes maanden in het pleeggezin? Dan heb je als pleegzorger, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner recht op één dag klein verlet op de dag van de begrafenis.

Overlijden van een pleegouder

Was je als kind in een langdurige plaatsing in een pleeggezin, dan heb je recht op klein verlet bij het overlijden van je pleegvader of pleegmoeder. Je hebt in dat geval recht op drie dagen die je zelf kan kiezen, tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. De resterende zeven dagen kan je opnemen binnen het jaar na de dag van overlijden.

Andere interessante artikels

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.

Breakdown van plaatsingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; ervaringen van bestandspleeggezinnen

Opvoeden

Dit kwalitatief onderzoek brengt ervaringen in kaart van bestandspleegouders van een NBMV die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken hadden met een breakdown van de pleegzorgsituatie.