Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring Pleegzorg Vlaanderen vzw

Pleegzorg Vlaanderen vzw vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk.

Als partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen: Pleegzorg Vlaanderen vzw, De KartHuis, Tervuursevest 242c, 3000 Leuven - info@pleegzorgvlaanderen.be - telefoon: 016/ 23 97 75

In deze privacyverklaring willen we duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om ieders privacy te garanderen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Pleegzorg Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we de gegevens van jou hebben gekregen; deze doelen en type persoonsgegevens staan verderop in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gegarandeerd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben (meer uitleg vind je verder in deze privacyverklaring);
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Pleegzorg Vlaanderen vzw verwerkt met de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en campagnes van Pleegzorg Vlaanderen vzw;
 • het versturen van infopakketten, nieuwsbrieven en uitnodigingen indien jij daar je toestemming voor geeft.

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortejaar.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen maar voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van jou hebben gekregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden, die we hierboven beschreven.

Meer bepaald kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • het verzorgen van alles wat met het gebruik van internet te maken heeft (hosting van websites, statistieken van de website (Google Analytics), …);
 • het verzenden van campagneartikelen, infopakketten en producten van de webshop.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je kan deze toestemming ten alle tijden intrekken; dan zullen we nadien jouw persoonsgegevens niet langer met derden delen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Jongeren

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pleegzorg Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we deze van jou gekregen hebben. De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard na het gebruik ervan, in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Pleegzorg Vlaanderen vzw jouw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We gebruiken pseudoniemen in plaats van namen en zorgen voor de codering van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren (dus te bewijzen dat jij het bent) voordat we kunnen ingaan op jouw vraag. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen wij je direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (officieel: 'Gegevensbeschermingsautoriteit'). Dit zijn de adresgegevens daarvan: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, email: commission@privacycommission.be; website: www.privacycommission.be.

Wijziging privacyverklaring

Pleegzorg Vlaanderen vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Zo’n wijzigingen zullen we aankondigen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.