Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring van de Diensten voor Pleegzorg

Als je ons een vraag stelt, bij ons solliciteert, met ons samenwerkt als (kandidaat)pleegzorger of een beroep doet op onze hulpverlening, vertrouw je ons persoonsgegevens toe. We begrijpen dat dit voor ons een grote verantwoordelijkheid is en doen er alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en ze te beschermen.

In deze privacyverklaring informeren we je over de gegevens die we verzamelen, hoe we daarmee omgaan en wat je rechten zijn.

We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het Pleegzorgdecreet en uitvoeringsbesluit, Decreet Integrale Jeugdhulp, het beroepsgeheim en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang (opgenomen in decreten en besluiten van toepassing op Pleegzorg) of op basis van een overeenkomst.
 • indien nodig jouw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen om je persoonsgegevens te verwerken.
 • jouw persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor we de gegevens van jou hebben gekregen.
 • ons beperken tot de verwerking van gegevens die relevant en noodzakelijk zijn.
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen.
 • geen persoonsgegevens zomaar doorgeven aan anderen (meer uitleg vind je verder in deze privacyverklaring).
 • je informeren over je rechten omtrent je persoonsgegevens, en je rechten respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Stel je ons een vraag?

Je gegevens houden we enkel bij om je te kunnen antwoorden of totdat we je vraag geregistreerd hebben voor de jaarlijkse evaluatie van onze werking.

Solliciteer je bij ons?

We hebben je gegevens nodig om je te antwoorden, je eventueel uit te nodigen voor een gesprek of om je op te nemen in onze wervingsreserve. Je kan bij de pleegzorgdienst waar je solliciteerde informeren hoelang zij je gegevens bijhouden.

Ben je pleegkind of -jongere, pleeggast, ouder of (kandidaat)pleegzorger? Jouw persoonsgegevens hebben we nodig:

 • voor onze hulp- en dienstverlening. We zijn wettelijk verplicht om een dossier bij te houden;
 • om je te informeren over pleegzorg en over wijzigingen van onze diensten en wetgeving;
 • om je uitnodigingen te sturen;
 • om eventuele betalingen te kunnen verrichten;
 • om enquêtes uit te voeren, statistieken op te maken of voor wetenschappelijk onderzoek. We garanderen je anonimiteit of vragen je toestemming om je gegevens door te geven.

Ben je schenker?

We hebben je persoonsgegevens nodig voor wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het afleveren van het fiscaal attest.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken persoonsgegevens van jou en jouw gezin doordat je (verplicht) gebruik maakt van onze hulp- en dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hebben je gegevens nodig om te kunnen samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon/gsm nummer, e-mail, IP-adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats;
 • overige persoonsgegevens die je zelf – mondeling of schriftelijk – verstrekt.

Tevens verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals origine, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging, lidmaatschappen (b.v. mutualiteit), seksuele leven, gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden (b.v. van de meerderjarige leden van een pleeggezin vragen we een uittreksel model 2 uit het strafregister op).

Geven we je persoonsgegevens door?

Je gegevens worden voornamelijk intern gebruikt. Enkel als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die we hierboven beschreven, geven we persoonsgegevens door aan de volgende organisaties:

 • partners binnen de integrale jeugdhulp en jeugdrechtbanken;
 • overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …).

Indien we met anderen samenwerken, verwachten we dat zij minstens dezelfde beveiliging garanderen als wij. Indien nodig leggen we dit vast in een overeenkomst.

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Je gegevens bewaren we conform de toepasselijke wetgeving. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk en in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die jouw gegevens kunnen inzien, hebben beroepsgeheim.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Indien nodig gebruiken we pseudoniemen in plaats van namen en zorgen we voor de codering van persoonsgegevens, waardoor je niet geïdentificeerd kan worden (b.v. bij gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek).
 • Wij maken back-ups om gegevens te herstellen ingeval van problemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wat zijn je rechten?

We informeren je graag over de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan op elk moment wijzigingen doorgeven. Je kan ons vragen om je persoonlijke gegevens in te kijken en eventueel te verbeteren. Voor verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor je toestemming gaf, kan je deze toestemming op elk moment intrekken. Als je dat wilt, kunnen we je persoonsgegevens bundelen en aan jou geven. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en hebt het recht om ‘vergeten te worden’, tenzij dit ingaat tegen wettelijke bepalingen. Tijdens de hulpverlening en nog een tijd erna zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens bij te houden.

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met je provinciale dienst via het volgende mailadres:

Binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek geeft de provinciale dienst een antwoord op je verzoek.

Wat doe je bij een klacht over de verwerking van persoonsgegevens?

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen wij je direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn de adresgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, e-mail: contact(at)apd-gba.be; website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

De diensten voor pleegzorg kunnen hun privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 20 december 2021. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Elke provinciale pleegzorgvzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, kan je contact met je provinciale dienst opnemen: