Ga verder naar de inhoud

Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt

21 oktober 2021

De officiële opvang in een pleeggezin stopt in principe de dag van de achttiende verjaardag van het pleegkind.

Tiener lacht

Ook de betalingen van de pleegzorgvergoeding, de bijzondere kosten en de kinderbijslag worden vanaf dat moment stopgezet. Om te vermijden dat er een einde zou worden gesteld aan de bijstand en hulp, werd voor de jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar een specifieke regeling uitgewerkt onder de noemer voortgezette hulp.

Wat is voortgezette hulp?

Voortgezette hulp van jongeren die achttien jaar worden, moet 2 à 3 maanden op voorhand aangevraagd worden via de toegangspoort. De begeleider doet hiervoor een aanvraag in samenspraak met het pleegkind en het pleeggezin.

Zodra de verlenging in orde is ontvangen de pleegzorgers opnieuw onderhoudsgeld, bijzondere kosten en kinderbijslag voor hun pleegkind. Pleegkinderen die willen studeren hebben ook recht op een studietoelage. Als je pleegkind een eigen inkomen heeft, moet hij of zij een deel van de pleegzorgvergoeding betalen aan het pleeggezin.

Volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek kunnen ook na de leeftijd van 25 jaar in pleegzorg terecht. Hiervoor is een attest van de arts nodig of multidisciplinair verslag (bv. PEC dossier) mee ondertekend door de arts.

Geen verdere begeleiding?

Als je pleegkind 18 jaar wordt en toch geen verdere begeleiding wil van een pleegzorgdienst, kan hij of zij naar het OCMW gaan voor een leefloon. Dit kan ook terwijl hij of zij verder in je gezin blijft wonen. Het OCMW beslist dan of de jongere recht heeft op een leefloon.

Wanneer de samenwerking met een pleegzorgdienst wordt stopgezet, ook na de voortgezette hulp, ontvangen pleegouders geen pleegzorgvergoeding meer. Als het pleegkind na pleegzorg in het pleeggezin blijft wonen, behouden de pleegouders wel het recht op kinderbijslag. Het pleegkind moet dan, net zoals andere kinderen, aan alle andere voorwaarden blijven voldoen om recht te hebben op kinderbijslag. Op vlak van ziekteverzekering of familiale verzekering wijzigt er in principe niets. Het pleegkind blijft ‘op het boekje’ staan van de pleegouders en blijft via de familiale gezinspolis verzekerd.

Man met bellenblazer

Tegemoetkomingen voor personen met een beperking

Wanneer je een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek opvangt in je gezin kan je een aanvraag indienen bij je gemeente voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Volwassenen met een beperking hebben recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) als zij omwille van hun handicap niet kunnen werken of wel werken maar hun verdienvermogen beperkt is tot 1/3 van wat iemand op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Personen met een handicap of een psychiatrische achtergrond die moeite ondervinden bij dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen, poetsen, verplaatsingsmogelijkheden kunnen misschien een beroep doen op een integratietegemoetkoming (IT).

IVT en IT kunnen toegekend worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Let op:

  • Het is niet toegelaten om IVT en IT te combineren met de zorgtoeslag van een pleeggast of - kind of met het basisondersteuningsbudget (BOB) voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het kan dus zijn dat men de zorgtoeslag of BOB verliest bij toekenning van een IT of IVT.
  • Het aanvragen van een IT of IVT kan ook impact hebben op de kostenvergoeding en de eigen bijdrage van het pleegkind of de pleeggast.

Meer uitleg en een simulatietool om het bedrag van de IVT/IT te berekenen kan je vinden op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Ook je begeleider kan je helpen als je hierbij vragen hebt.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.