Ga verder naar de inhoud

Vaccinatie COVID-19 voor 12- tot 15-jarige pleegjongeren

13 juli 2021

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste om ook 12- tot 15-jarigen uit te nodigen voor de COVID-19 vaccinatie.

In de uitnodiging roept het Agentschap Zorg & Gezondheid op om als ouder de jongere te begeleiden naar het vaccinatiecentrum of een toestemmingsbrief mee te geven aan de jongere. Zo is men zeker van de "toestemming van de ouder(s)". In deze leeftijdsgroep is het namelijk niet altijd duidelijk of jongeren over de maturiteit beschikken om zelfstandig de beslissing te nemen. Dankzij een toestemming van de ouder(s) kan men vermijden dat de aanwezige medisch expert bij elke jongere de maturiteit moet nagaan, wat de vaccinatiecentra zou overbelasten.

Pleegjongeren tussen 12 en 15 jaar

Ook pleegjongeren tussen 12 en 15 jaar krijgen een uitnodiging .

Als zij in perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg verblijven, is het niet altijd evident om zich te laten begeleiden door een ouder of (tijdig) een schriftelijke toestemming van de ouder(s) te bekomen. Binnen het Statuut van de Pleegzorger geldt dat beslissingen over dergelijke medische aspecten bij de ouder(s) liggen, tenzij bij de Afsprakennota een delegatie hiervan aan de pleegzorgers werd vastgelegd.

Daarom heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid met het Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen specifieke afspraken gemaakt over de vaccinatie van deze pleegjongeren. Ook de verantwoordelijken van de vaccinatiecentra zijn hiervan op de hoogte.

Deze regeling geldt voor beide prikken.

Wie geeft toestemming?

Wanneer een jongere gevaccineerd wil worden, blijft de aanmelding om een afspraak in het vaccinatiecentrum te maken onveranderd.

Volgende situaties kunnen zich voordoen m.b.t. 12- tot 15-jarige pleegjongeren:

1. De pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum:

Dat geldt als expliciet akkoord van de ouder en de jongere wordt meteen toegelaten voor de vaccinatie.

2. De pleegjongere komt met een toestemmingsbrief, al dan niet begeleid door een pleegouder (of andere volwassene).

Er zijn voor deze pleegjongeren drie verschillende toestemmingsbrieven. De modelbrieven zijn beschikbaar op www.laatjevaccineren.be.

2.1. Brief getekend door ouder(s)

Deze toestemmingsbrief is de standaardversie voor elke jongere die niet vergezeld is door zijn ouder. Je vindt een voorbeeldbrief via de site van de Vlaamse overheid.

De handtekening en de expliciete toestemming van de ouder in deze brief geeft de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

2.2. Brief getekend door pleegouder, via delegatie

Deze toestemmingsbrief is voorbehouden voor de pleegouder die via de Afsprakennota voor dit specifiek aspect delegatie gekregen heeft van de ouder(s). Die Afsprakennota werd opgemaakt onder bemiddeling van de provinciale Dienst voor Pleegzorg. Alleen de pleegouder die delegatie heeft gekregen, kan deze brief rechtsgeldig ondertekenen. Als dergelijke delegatie niet is opgenomen in de Afsprakennota, mag dit model van toestemmingsbrief niet gebruikt worden.

De handtekening en de toestemming van de pleegouder voor de vaccinatie geven de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

2.3. Brief getekend door pleegzorgdienst, na toestemming van de ouder

Het derde model verleent de pleegzorgbegeleider de bevoegdheid om na contact met én toestemming van de ouder(s) voor de vaccinatie van hun kind de toestemmingsbrief te ondertekenen. Dit kan bijvoorbeeld in situaties waarin de ouder zelf tijdig geen getekend exemplaar (zoals in 2.1.) kan bezorgen. Wil je als pleegjongere (of pleegzorger) een beroep doen op deze toestemmingsbrief, neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

De handtekening van de pleegzorgbegeleider en de toestemming van de ouder geven de pleegjongere toegang tot de vaccinatie.

3. De pleegjongere is niet vergezeld door een ouder en komt zonder toestemmingsbrief:

De aanwezige medisch expert binnen het vaccinatiecentrum zal bij aanmelding een voorafgaand gesprek voeren met de jongere om zijn/haar maturiteit in te schatten. Waar men bij andere jongeren in deze leeftijdscategorie nog zal proberen om in gesprek te gaan met de ouder(s), zal dit niet gebeuren voor een pleegjongere.

Als de medisch expert de maturiteit van de pleegjongere positief evalueert, krijgt de jongere toegang tot de vaccinatie; indien negatief niet.

Wat te doen bij onenigheid tussen ouders?

Het kan zijn dat de ouders van een pleegkind niet overeenkomen: de ene ouder wil wel dat het kind gevaccineerd wordt, de andere niet. Wat kan je dan doen?

Het is belangrijk om te streven naar een akkoord van beide ouders. Men kan, zeker als de jongere als wilsonbekwaam wordt inschat, niet om de expliciete weigering van één van de ouders heen. In die gevallen is het belangrijk om het gesprek aan te gaan of een rechter te contacteren, die dan een beslissing neemt.

Als de jongere wilsbekwaam wordt beschouwd en hij/zij wilt zich laten vaccineren, dan kan hij/zij de beslissing zélf nemen, ook zonder toestemming van de ouders. Let wel: het standpunt van de pleegouder kan dus niet primeren.

Andere vragen over vaccinatie?

De antwoorden op heel wat veelgestelde vragen vind je op www.laatjevaccineren.be.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.