Ga verder naar de inhoud

Verantwoordelijke Organisatie (m/v/x) in Geel

Voor onze afdeling in Geel zijn we op zoek naar een Verantwoordelijke Organisatie. De Verantwoordelijke Organisatie (VO) heeft een rechtstreeks leidinggevend mandaat op vlak van de hem/haar/hun toegewezen domeinen (organisatie) t.a.v. de teamverantwoordelijken en de administratieve en logistieke medewerkers. De VO rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Organisatie (DO).

Functieomschrijving

 • De Verantwoordelijke Organisatie (VO) neemt in samenwerking met de Verantwoordelijke Inhoud (IV) de leiding in de dagelijkse werking van de hem/haar toevertrouwde afdeling.
 • De VO is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatorische en operationele doelstellingen van de organisatie binnen die afdeling.
 • De VO heeft ook een belangrijke adviserende en ontwikkelende rol tav. het organisatie beleid binnen PPA.
 • De VO ziet toe op een efficiënte inzet van de hem/haar toevertrouwde middelen.
 • De VO staat samen met de VI in voor een aangepaste communicatie zowel binnen de afdeling als naar andere entiteiten binnen de organisatie.
 • De VO zal voor de hem/haar toevertrouwde verantwoordelijkheden de relaties met externe partijen verzorgen.
 • De VO vertaalt globaal beschouwd de eindverantwoordelijkheden van de directie op hem/haar toegewezen domeinen binnen de afdeling en dit in perfecte cohesie met de VI.

Taken en verantwoordelijkheden

1. Algemeen beleid

 • Bouwt samen met de Directie de organisatie verder uit in functie van een zo optimaal mogelijke pleegzorg op maat (via deelname aan divers overleg).
 • Zorgt ervoor dat visie en beleid breed gedragen worden door de medewerkers.
 • Staat in voor de implementatie in de afdeling van de afspraken en bepalingen die gemaakt worden in de verschillende geledingen en domeinen van de organisatie (zie volgende punten) en zorgt voor terugkoppeling naar de Directie.
 • Is meedenkend en -zoekend binnen de visieontwikkeling omtrent organisatie van PPA.
 • Zoekt mee naar het evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de noden van de afdelingen en dit op organisatie vlak.

2. Personeelsbeleid

 • Is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de afdeling : volgt de bezetting van de afdeling op, zowel team als individuele caseload, en laat zich hierbij adviseren door de VI en de TV.
 • Bespreekt met de organisatiedirecteur nieuwe aanwervingen, dit in overleg met de VI.
 • Organiseert de selectie van de nieuwe medewerkers/stagiaires voor de afdeling en dit in samenwerking met de Personeelsdienst.
 • Superviseert de start van de nieuwkomers.

3. Treedt op als leidinggevende

 • Stuurt de Team Verantwoordelijken (TV) aan: coaching van (nieuwe) teamverantwoordelijken, opvolgen van hun functioneren, evalueren van het individueel functioneren, onder meer door het houden van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • Superviseert de opvolging door de teamverantwoordelijken van het individueel functioneren van de medewerkers van de afdeling; neemt hiervoor regelmatig deel aan de Teamvergaderingen in overleg met de VI.
 • Stuurt de Administratieve en Logistieke medewerkers (Admin) van de afdeling aan: coaching van (nieuwe) Admin medewerkers, opvolgen en evalueren van het individueel functioneren, onder meer door het houden van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • Bepaalt de vormingsbehoeften en –noden zowel voor de afdeling, de teams die hier deel van uitmaken als voor de individuele medewerkers en dit in samenwerking met de VI en de TV. Volgt in functie hiervan ook het hiervoor toegewezen budget op.
 • Zorgt voor een harmonisch werkklimaat binnen de afdeling en de teams dat er toe bijdraagt dat elke medewerker gemotiveerd en met voldoende ondersteuning zijn/haar taak kan uitoefenen.

4. Arbeidsorganisatie binnen de afdeling in functie van de continuïteit van de hulp- en dienstverlening

 • Organiseert de taken rond bovenvermelde domeinen op een evenwichtige manier, volgt de rolverdeling binnen de afdeling op, stelt de permanentieregeling op en volgt deze op, regelt de verlofregelingen, superviseert de uitvoering van de administratieve taken, enz...
 • Volgt de materiële en financiële situatie van de afdeling op binnen de afspraken met de directie.

5. Taken over de afdelingsgrenzen

 • Als lid van het Management Overleg heeft de VO ook een taak in het evalueren en uitwerken van de beleidskeuzes van de organisatie.

6. Communicatie

 • Zorgt voor interne doorstroming van informatie binnen de afdeling: draagt bij tot een efficiënte opmaak en uitvoering van communicatie betreffende organisationele of operationele processen naar de medewerkers op basis van de verschillende overlegmomenten binnen en buiten de organisatie; organiseert hiertoe maandelijkse een Afdelingsvergadering in samenwerking met de VI.
 • Communiceert naar directie en andere afdelingen.
 • Werkt samen met de dienst Interne Communicatie van PPA voor de communicatie naar externe partijen, bv bij de organisatie van lokale events.
 • Signaleert knelpunten en noden binnen de organisatie aan de organisatie directeur.

7. Overleg

 • Deze functie vereist een nauwe samenwerking en cohesie met de functie van VI.
 • Neemt deel aan alle noodzakelijke interne overlegmomenten.
 • Maandelijks overleg betreffende de noodwendigheden van de eigen afdeling met de Directie (DO) in duo met de VI.
 • Maandelijks overleg betreffende beleidsvisie en uitvoering op het niveau van de organisatie met de Directie (OO) olv de OD.
 • Maandelijkse deelname aan het Management Overleg.
 • Neemt deel aan externe overlegmomenten – netwerking in overleg met de VI.
 • Kan in opdracht deelnemen aan extern overleg als vertegenwoordiger van de directie.

Profiel

 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggevende functie
 • Je bent op zoek naar een voltijdse betrekking (we vragen een minimale tewerkstelling van 80%)
 • Ervaring in de Jeugdzorg is zeker een troef
 • Werken in co-verantwoordelijkheid spreekt je aan
 • Verbindend werken, zorgvuldig communiceren, motiverend en engagerend optreden zijn als een tweede natuur voor jou
 • Je hebt zin voor organisatie, denkt probleemoplossend, neemt graag en vlot initiatief
 • Je hebt minimaal een bachelor, bij voorkeur een master diploma

Wij bieden

 • Pleegzorg is een organisatie in volle beweging
 • Je maakt deel uit van de leiding van de pleegzorgdienst voor de ganse provincie Antwerpen
 • We voorzien bij de start de nodige ondersteuning en opleiding
 • De functie zit op barema K5 binnen PC 319.01, en er is een forfaitaire kostenvergoeding verbonden aan de functie; alle verplaatsingskosten worden vergoed; al onze medewerkers genieten van de VIA overeenkomsten
 • Standplaats: afdeling te Geel (Groenhuis 47, 2440 Geel)

Solliciteren

Mail je cv en motivatiebrief (in pdf) naar sollicitaties@pleegzorgprovincieantwerpen.be
t.a.v. Bert Meysmans. Vermeld in het onderwerp 'Kandidatuur VO Geel'.
Solliciteren kan tot uiterlijk 31/05/23.
De eerste selectie van de sollicitanten gebeurt op basis van brieven en CV’s. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Alle sollicitanten ontvangen een antwoord.

Een job bij Pleegzorg Provincie Antwerpen

Kriebelt het om je in te zetten voor Pleegzorg Provincie Antwerpen? Bezorg ons dan jouw cv en motivatiebrief en zet zo de eerste stap naar jouw nieuwe job. Wij lezen en screenen alle cv's en brieven die we binnenkrijgen. Zien wij een match tussen jou en onze organisatie? Dan nodigen we jou uit op een of twee gesprekken. Ben jij onze geknipte kandidaat? Dan doen we jou een contractvoorstel en kan je van start gaan. Veel succes!

Pleegzorg provincie antwerpen